Firma "PREFEKT" w imieniu beneficjenta realizuje projekt w ramach rewitalizacji.

Tytuł projektu: „Remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Granicznej nr 3-3A, Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A, Piłsudskiego nr 19, Ofiar Oświęcimskich nr 54 oraz Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach”.

Celem projektu jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Cele szczegółowe to poprawa jakości życia mieszkańców, która zostanie zrealizowana poprzez poprawę stanu technicznego budynków, w tym częściowej izolacji termicznej z wydajnością energetyczną obniżającą koszty utrzymania lokali mieszkalnych; zminimalizowanie konfliktów społecznych; identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania; podniesienie poziomu motywacji związanej z aktywnością społeczną. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Świebodzic, osoby zamieszkujące budynki mieszkalne wielorodzinne objęte projektem. Przedmiotem projektu jest modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym w pięciu budynkach będą prowadzone działania poprawiające efektywność energetyczną. Wnioskodawca z Partnerami przygotował działania z myślą o poszczególnych grupach niepełnosprawności: osobach niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i mających trudności w poruszaniu się. Zaproponowane rozwiązania będą skuteczne także dla innych osób, na przykład rodziców z wózkami dziecięcymi, osoby starsze, przemieszczających się ze słuchawkami na uszach, śpieszących się i innych.

Wartość projektu: 1 458 587,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 196 445,49 PLN

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu

Dotyczy: Remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Granicznej nr 3-3A, Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A, Piłsudskiego nr 19, Ofiar Oświęcimskich nr 54 oraz Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach.

RPDS.06.03.04-02-0143/16

Pełna nazwa Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Granicznej 3-3A w Świebodzicach

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Formularz oferty
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego - Remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Granicznej nr 3-3A, Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A, Piłsudskiego nr 19, Ofiar Oświęcimskich nr 54 oraz Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Formularz oferty
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego - Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Zamkowej nr 9, 10, 20, 23, 28, 30, 31, 32, 33 w Świebodzicach

Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami.doc
Formularz oferty
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego - Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Zamkowej nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 21 w Świebodzicach

Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami.doc
Formularz oferty
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Zamkowej nr 9, 10, 20, 23, 28, 30, 31, 32, 33 w Świebodzicach

Celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Świebodzice, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Zamkowej nr 9, 10, 20, 23, 28, 30, 31, 32, 33 w Świebodzicach.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Cele szczegółowe zostały określone następująco: 1.Efektywne wykorzystanie energii cieplnej; 2.Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych; 3.Poprawa warunków użytkowania budynków mieszkalnych.

Realizacja projektu, przyniesie korzyści: zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej; ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zmniejszone koszty ogrzewania budynków; propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych; wzrost aktywności ekologicznej ludności; zwiększenie atrakcyjności ekologicznej regionu.

Wartość projektu: 1 143 133,69 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 840 822,48 PLN

Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Zamkowej nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 21 w Świebodzicach

Celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Świebodzice, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Zamkowej nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 21 w Świebodzicach.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Cele szczegółowe zostały określone następująco: 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej; 2. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych; 3.Poprawa warunków użytkowania budynków mieszkalnych.

Realizacja projektu, przyniesie korzyści: zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej; ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zmniejszone koszty ogrzewania budynków; propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych; wzrost aktywności ekologicznej ludności; zwiększenie atrakcyjności ekologicznej regionu.

Wartość projektu: 1 150 828,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 845 603,52 PLN

ZAWIADOMIENIE

W związku z obowiązkiem składania deklaracji i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami /śmieci/ przez Wspólnoty mieszkaniowe informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 wpłaty przez właścicieli nieruchomości należy dokonywać na rachunek Wspólnoty mieszkaniowej doliczając do opłaty eksploatacyjnej /żółta książeczka/ kwotę miesięczną w wysokości którą Państwo dotychczas płaciliście do Zakładu Gospodarki Komunalnej pomniejszoną o 2 grosze od osoby.

Pozostałe informacje i deklaracje zostaną przedstawione na rocznych zebraniach rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych.

Najemcy lokali opłaty będą wnosić do Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

POWIERZCHNIA REKLAMOWA DO WYNAJĘCIA

Wolny nośnik reklamowy do wynajęcia na umieszczenie reklamy - budynek przy ul. Strzegomskiej 38 w Świebodzicach (w miejsce obecnej reklamy INTECH).

POWIERZCHNIA REKLAMOWA DO WYNAJĘCIA

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wolności 28 w Świebodzicach wynajmie ścianę boczną budynku w celu umieszczenia reklamy.